UCHWAŁA

W dniu 2 lipca 2021 złożyliśmy w Urzędzie Miasta Katowice projekt uchwały wprowadzającej stan Alarmu Klimatycznego. Poniżej możecie przeczytać jej treść wraz z uzasadnieniem. Jeśli jesteście wpisane/wpisani na listy wyborcze w Katowcach (tutaj głosujecie w wyborach samorzadowych) i popieracie naszą inicjatywę to możecie złożyc swój podpis w następujących miejscach:

Kto?Gdzie?Kiedy?
Śląski Ruch KlimatycznyRynek, Plac nad RawąOstatnia zbiórka: 27 września 2021 r., 17.30-19.00
Drzwi Zwane KoniemWarszawska 37 14:00-22:00
FAZA Charity ShopSienkiewicza 410:00-18:00 (w soboty 10:00-14:00)
Galeria SzaraMisjonarzy Oblatów 414:00-18:00 (środa-piątek), 12:00-16:00 (sobota)
Royal HolidayMickiewicza 410:00-18:00 (w soboty 10:00-14:00)
Sklep Owoce WarzywaPanewnicka 39A08:00-17:00
Sweet Home SilesiaMoniuszki 309:00-20:00
TeoriaDworcowa 1116:00-00:00
Tyle Tego Sklep SpołecznyMorcinka 3a12:00-18:00 (w soboty 10:00-14:00)

PROJEKT uchwały Rady Miasta Katowice z dnia ……….. 2020 r. w sprawie uznania stanu alarmu klimatycznego

Na podstawie §20 ust. 1 Statutu miasta Katowice z dnia 09 lutego 2004 r. w brzmieniu stanowiącym tekst jednolity uchwały Nr XX/340/2004 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2015 r. poz. 5820)

§1
Rada Miasta Katowice uznaje, że Katowice znajdują się w stanie alarmu klimatycznego. Jednoznacznie przyjmuje stanowisko, że fakt istnienia kryzysu klimatycznego potwierdzają m.in. najnowsze raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) oraz wszystkie liczące się międzynarodowe instytucje i organizacje badawcze (w tym PAN).

§2.
Wobec powyższego Rada Miasta Katowice zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedsięwzięcia następujących działań:

1) przystosowanie wszystkich budynków użyteczności publicznej do wymogów neutralności klimatycznej, tj. zerowej emisji netto, w terminie nie przekraczającym 1 stycznia 2030 r.
2) przystosowanie wszystkich gałęzi działalności gminy określonych w Art. 7.1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95) do wymogów neutralności klimatycznej, tj. zerowej emisji netto, w terminie nie przekraczającym 1 stycznia 2050 r.
3) gromadzenie i publikowanie informacji o rocznych emisjach wynikających z działalności gminy i mieszkańców Katowic
4) powołanie panelu obywatelskiego ds. zero emisyjności Katowic do 2030 r. i zobowiązanie się do realizacji zarekomendowanych przez niego działań, akierowanych na osiągnięcie celów opisanych w p. 1-2.

§3.
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Katowic o przedstawienie Radzie Miasta Katowice informacji na temat przeprowadzonych działań, o których mowa w § 1 i 2 do dnia 1 czerwca 2022 roku i następnie w okresach półrocznych.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Miasta Katowice nr … z dnia … w sprawie uznania stanu alarmu klimatycznego

W kontekście nowo powstałej strategii rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej – Europejskiego Zielonego Ładu – a także mając na względzie specjalne sprawozdanie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat wpływu globalnego ocieplenia o 1,5 °C w porównaniu z poziomem sprzed
epoki przemysłowej i związanych z nim globalnych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych, staje się koniecznym opracowanie zmian legislacyjnych, również na poziomie lokalnym, aby możliwym stało się osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Katowice przystępując, na mocy UCHWAŁY NR II/129/19 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia miasta Katowice do inicjatywy „Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”, do wyżej wzmiankowanego międzynarodowego zrzeszenia miast i gmin, dobrowolnie zdecydowały się wesprzeć realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE i zobowiązały się do:

1) zmniejszenia emisji CO2 na swoim obszarze o co najmniej 40% do roku 2030, głównie przez poprawę wydajności energetycznej i większe wykorzystanie źródeł
energii odnawialnej;
2) zwiększenia odporności swojego obszaru na zmiany klimatu poprzez przystosowanie się do ich negatywnych skutków.

Katastrofa klimatyczna niesie za sobą daleko idące negatywne skutki w świecie przyrody i będzie prowadziła do głębokiego kryzysu cywilizacyjnego, gdyż
ludzie – o czym często zapominamy – są tylko częścią środowiska naturalnego, całkowicie od niego uzależnioną. Oczywistym skutkiem globalnego ocieplenia jest zmiana średnich temperatur powietrza, zarówno w skali globalnej jak i lokalnej. Wpływ takiej aury na zdrowie człowieka jest druzgocący, prowadzi do odwodnień, udarów cieplnych i słonecznych. Jest śmiertelnym zagrożeniem zwłaszcza dla osób starszych, małych dzieci i z chorobami układu krążenia. Leczenie chorób temperaturowych wiąże się z niepotrzebnym obciążeniem dla służby zdrowia i pozostaje nie bez wpływu na światową i lokalną gospodarkę. Efektem wyższych temperatur, a także zmian w strukturach opadów – również wynikających ze zmian klimatu – są występujące z coraz większą częstotliwością susze oraz narastające pustynnienie planety. W 2018 r. straty spowodowane suszą w Polsce dotknęły prawie 3,5 mln ha obszarów rolnych i wynosiły ponad 3,5 mld zł, co pokazuje, że kryzys klimatyczny ma wymiar jak najbardziej ekonomiczny, a jego zasięg będzie się tylko powiększał. Ponadto w dalszej perspektywie długotrwałe susze mogą doprowadzić do globalnych kryzysów żywieniowych i klęski głodu, co z kolei może wywołać społeczne niepokoje i konflikty zbrojne. Susze i brak opadów są, obok działalności człowieka, najczęstszą przyczyną pożarów obszarów leśnych, których w Katowicach nie brakuje. Takie zjawiska to bezpośrednie i gwałtowne zagrożenie dla życia zwierząt, roślin i ludzi. Spowodowany suszą niski poziom wód to także problemy z dostawami prądu, gdyż jest ona wykorzystywana do chłodzenia w elektrowniach. O ile brak energii elektrycznej w gospodarstwach domowych jest uciążliwy, ale znośny, o tyle problemy z zasilaniem np. szpitali to już poważna sprawa. Zmiany klimatu prowadzą również do częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych jak burze i nawałnice. Wzrost intensywności i częstotliwości silnych wiatrów odnotowuje się w skali całej planety. Gwałtowne i intensywne opady atmosferyczne w połączeniu z wysuszoną ziemią coraz częściej prowadzą do powodzi i podtopień, które są jednym z najważniejszych zagrożeń naturalnych w Polsce. Silne deszcze i burze prowadzą do wylania wielu rzek i są zagrożeniem również dla Katowic. Skutkami zmian klimatu są również gwałtowne uderzenia mrozu, a także zmiany występowania i grubości pokrywy śnieżnej.

Ocieplenie klimatu sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w wyniku szybkich zmian demograficznych, środowiskowych i społecznych. Ziemia w wielu miejscach w niedługiej perspektywie stanie się niezdatna do życia, podniesie się drastycznie poziom mórz i oceanów, wystąpią problemy z dostępem do żywności i wody pitnej co może prowadzić do fali migracji, niepokoi społecznych i konfliktów zbrojnych. W tej perspektywie kryzys klimatyczny jawi się jako palący problemem całej ludzkości w wymiarze środowiskowym, gospodarczym, społecznym i politycznym. Unaocznia się potrzeba ogromnej pracy ludzkiej społeczności, na każdym szczeblu administracyjnym, jak również w wymiarze indywidualnym, na rzecz przeciwdziałania, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Naukowcy nie
pozostawiają wątpliwości, pozostało nam niewiele czasu nim uruchomią się klimatyczne sprzężenia zwrotne, które zmienią klimat Ziemi w sposób gwałtowny i w ludzkiej perspektywie czasu nieodwracalny. Obecnie Unia Europejska w oparciu o strategię Europejskiego Zielonego Ładu formułuje wspólnotowe „prawo o klimacie”, którego celem jest ustanowienie w prawodawstwie unijnego celu polegającego na osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Ma on także na celu ustalenie warunków potrzebnych do opracowania trajektorii prowadzącej do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., ustanowienie regularnych ocen postępów działań na rzecz neutralności klimatycznej i poziomu ambicji ustalonej trajektorii oraz mechanizmów stosowanych, jeżeli postępy w realizacji celu polegającego na osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. będą niewystarczające lub jeżeli wystąpią niespójności z tym celem.

Prawodawstwo klimatyczne staje się faktem i opisywane w uchwale zmiany, w niedalekiej perspektywie i tak staną się konieczne. Katowice są miastem leżącym w regionie górniczym, który jest szczególnie narażony na negatywne skutki 1 źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa transformacji energetycznej. Dlatego ważny jest udział społeczeństwa w projektowanych zmianach. Proponowana w uchwale formuła konsultacji społecznych jaką jest panel obywatelski, jest gwarantem pełnej inkluzywności wszystkich grup mieszkańców i mieszkanek miasta, a także nie pomijania racji żadnej ze stron dyskusji. Jego założeniem jest podejmowanie decyzji w oparciu o jak najpełniejszą wiedzę oraz po zapoznaniu się ze stanowiskami wszystkich zainteresowanych tematem stron. Jednym z podstawowych elementów panelu obywatelskiego jest deliberacja, czyli dyskusja na temat aspektów danej sprawy w gronie panelistów, rozważanie różnych rozwiązań, racji, stanowisk za i przeciw. Mając na uwadze powyższe argumenty, jak również dobro mieszkańców i mieszkanek Katowic, należy podjąć takie kroki prawne, które pozwolą na mitygację zmian klimatycznych i skuteczną doń adaptację.